پلتفرم ها

نسخه ویندوز
نسخه اندروید

SQL 2008

ویندوز 32 بیتی
ویندوز 64 بیتی

SQL 2014 2012

SQL 2014
SQL 2012

NET.

NET3.
NET4.

موارد مورد نیاز

Any Desk
Fast Report