سامانه آفرینان نیک اندیش کوشا

نرم افزار حضور و غیاب

پلتفرم ها

نسخه ویندوز Online
نسخه ویندوز Offline

SQL 2008

ویندوز 32 بیتی
ویندوز 64 بیتی

SQL 2014 2012

SQL 2014
SQL 2012

NET.

NET3.5
NET4.

موارد مورد نیاز

Any Desk
Fast Report

فونت ها

ویندوز 7
ویندوز 10

Sql Manager

SQL Server Management Studio (SSMS)

مرکز دانلود

driver_image

مرکز دانلود

driver_image

پلتفرم های ویندوز

SQL 2012 & 2014

موارد مورد نیاز